Annual stockholders meeting April 22 2020

- Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54 B, Uppsala.

Stockholders of Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”company”) are hereby invited to the annual meeting Wednesday, April 22nd 16.00 in the company offices at Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala.

Kallelse till årlig stämma (Notice of summons to attend the annual stockholders meeting) – Disruptive Materials AB

Power of Attorney – Fullmaktsformulär (Proxy form)